skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Model Relating Pupil Diameter to Mental Workload and Lighting Conditions

Pfleging, Bastian ; Fekety, Drea ; Schmidt, Albrecht ; Kun, Andrew

Proceedings of the 2016 CHI Conference on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.5776-5788

ISBN: 9781450333627 ; ISBN: 1450333621 ; DOI: 10.1145/2858036.2858117

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...