skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards task-based linguistic modeling for designing GUIs

Khaddam, Iyad ; Mezhoudi, Nesrine ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 27th Conference on l'interaction homme-machine, 27 October 2015, pp.1-10

ISBN: 9781450338448 ; ISBN: 1450338445 ; DOI: 10.1145/2820619.2820636

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...