skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Systems and tools for cross-device user interfaces

Nebeling, Michael ; Paternò, Fabio ; Maurer, Frank ; Nichols, Jeffrey

Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 23 June 2015, pp.300-301

ISBN: 9781450336468 ; ISBN: 1450336469 ; DOI: 10.1145/2774225.2777463

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...