skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Predicting Task Execution Time on Natural User Interfaces based on Touchless Hand Gestures

Erazo, Orlando ; Pino, José

Proceedings of the 20th International Conference on intelligent user interfaces, 18 March 2015, pp.97-109

ISBN: 9781450333061 ; ISBN: 1450333060 ; DOI: 10.1145/2678025.2701394

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...