skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Following or leading?: the HCI community and new interaction technologies

Schmidt, Albrecht

interactions, 08 January 2015, Vol.22(1), pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2692980

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...