skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enriched Web-services to Facilitate the Creation of User-tailored User Interfaces

Epelde, Gorka ; Murua, Ane ; Carrasco, Eduardo ; Pecharroman, Begoña ; Martínez, Adriana ; Gomez, Borja ; Susperregui, José ; Aguirre, Agustin

Proceedings of the Mulitimedia, Interaction, Design and Innnovation, 29 June 2015, pp.1-8

ISBN: 9781450336017 ; ISBN: 1450336019 ; DOI: 10.1145/2814464.2814473

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...