skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The COMPASS Framework for Digital Entertainment: Discussing Augmented Reality Activities for Scouts

Santos, Marc ; Rompapas, Damien ; Nishiki, Yoshinari ; Taketomi, Takafumi ; Yamamoto, Goshiro ; Sandor, Christian ; Kato, Hirokazu

Proceedings of the 13th International Conference on advances in computer entertainment technology, 09 November 2016, pp.1-6

ISBN: 9781450347730 ; ISBN: 1450347738 ; DOI: 10.1145/3001773.3001799

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...