skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Engineering gestures for multimodal user interfaces

Echtler, Florian ; Kammer, Dietrich ; Vanacken, Davy ; Hoste, Lode ; Signer, Beat

Proceedings of the 2014 ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 17 June 2014, pp.297-298

ISBN: 9781450327251 ; ISBN: 1450327257 ; DOI: 10.1145/2607023.2610288

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...