skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automatic generation of a user interface for highly interactive business-oriented applications

Vanderdonckt, Jean

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.123-124

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260104

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...