skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Developing sketch recognition and interaction techniques for intelligent surfaceless sketching user interfaces

Taele, Paul ; Hammond, Tracy

Proceedings of the companion publication of the 19th international conference on intelligent user interfaces, 24 February 2014, pp.53-56

ISBN: 9781450327299 ; ISBN: 145032729X ; DOI: 10.1145/2559184.2559185

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...