skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Left and right hand distinction for multi-touch tabletop interactions

Zhang, Zhensong ; Zhang, Fengjun ; Chen, Hui ; Liu, Jiasheng ; Wang, Hongan ; Dai, Guozhong

Proceedings of the 19th international conference on intelligent user interfaces, 24 February 2014, pp.47-56

ISBN: 9781450321846 ; ISBN: 1450321844 ; DOI: 10.1145/2557500.2557525

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...