skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How do you feel?: your computer knows

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 January 2014, Vol.57(1), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2555809

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...