skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Planning for declarative processes

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Baarir, Souheib ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 29th Annual ACM Symposium on applied computing, 24 March 2014, pp.1126-1133

ISBN: 9781450324694 ; ISBN: 145032469X ; DOI: 10.1145/2554850.2554998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...