skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

More than a mouse

Savage, Neil

Communications of the ACM, 01 November 2013, Vol.56(11), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2524713.2524719

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...