skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A data set of real world driving to assess driver workload

Schneegass, Stefan ; Pfleging, Bastian ; Broy, Nora ; Heinrich, Frederik ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 5th International Conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications, 28 October 2013, pp.150-157

ISBN: 9781450324786 ; ISBN: 1450324789 ; DOI: 10.1145/2516540.2516561

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...