skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Generation of process using multi-objective genetic algorithm

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 2013 International Conference on software and system process, 18 May 2013, pp.161-165

ISBN: 9781450320627 ; ISBN: 1450320627 ; DOI: 10.1145/2486046.2486076

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...