skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seeking the user interface

Reiss, Steven

Proceedings of the 29th ACM/IEEE international conference on automated software engineering, 15 September 2014, pp.103-114

ISBN: 9781450330138 ; ISBN: 1450330134 ; DOI: 10.1145/2642937.2642976

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...