skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TrainAb: a solution based on tangible and distributed user interfaces to improve cognitive disabilities

de La Guía, Elena ; Lozano, María ; Penichet, Victor

CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 27 April 2013, pp.3039-3042

ISBN: 9781450319522 ; ISBN: 1450319521 ; DOI: 10.1145/2468356.2479605

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...