skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multimodal interaction in the car: combining speech and gestures on the steering wheel

Pfleging, Bastian ; Schneegass, Stefan ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 4th International Conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications, 17 October 2012, pp.155-162

ISBN: 9781450317511 ; ISBN: 1450317510 ; DOI: 10.1145/2390256.2390282

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...