skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spreadsheets as User Interfaces

Dix, Alan ; Cowgill, Rachel ; Bashford, Christina ; Mcveigh, Simon ; Ridgewell, Rupert

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 07 June 2016, pp.192-195

ISBN: 9781450341318 ; ISBN: 1450341314 ; DOI: 10.1145/2909132.2909271

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...