skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Unraveling the semantics of conceptual schemas

Papazoglou, M

Communications of the ACM, 01 September 1995, Vol.38(9), pp.80-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/223248.223275

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...