skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simplifying the development of cross-platform web user interfaces by collaborative model-based design

Genaro Motti, Vivian ; Raggett, Dave ; Van Cauwelaert, Sascha ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 31st ACM international conference on design of communication, 30 September 2013, pp.55-64

ISBN: 9781450321310 ; ISBN: 1450321313 ; DOI: 10.1145/2507065.2507067

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...