skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using the Journalistic Metaphor to Design User Interfaces That Explain Sensor Data

Molina, Martin ; Parodi, Enrique ; Stent, Amanda

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.636-643 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_43

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...