skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluating depth illusion as method of adding emphasis in autostereoscopic mobile displays

Huhtala, Jussi ; Karukka, Minna ; Salmimaa, Marja ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 13th International Conference on human computer interaction with mobile devices and services, 30 August 2011, pp.357-360

ISBN: 9781450305419 ; ISBN: 1450305415 ; DOI: 10.1145/2037373.2037427

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...