skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Robust pupil detection for gaze-based user interface

Liao, Wen-Hung ; Yu, Li-Chiang

Proceedings of the 2010 workshop on eye gaze in intelligent human machine interaction, 07 February 2010, pp.45-50

ISBN: 9781605589992 ; ISBN: 1605589993 ; DOI: 10.1145/2002333.2002341

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...