skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

When the functional composition drives the user interfaces composition: process and formalization

Joffroy, Cédric ; Caramel, Benjamin ; Dery-Pinna, Anne-Marie ; Riveill, Michel

Proceedings of the 3rd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 13 June 2011, pp.207-216

ISBN: 9781450306706 ; ISBN: 1450306705 ; DOI: 10.1145/1996461.1996522

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...