skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the design of a Dual-Mode User Interface for accessing 3D content on the World Wide Web

Jankowski, Jacek ; Decker, Stefan

International Journal of Human - Computer Studies, July-August 2013, Vol.71(7-8), pp.838-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2013.04.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...