skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emerging trends in search user interfaces

Hearst, Marti

Proceedings of the 22nd ACM conference on hypertext and hypermedia, 06 June 2011, pp.5-6

ISBN: 9781450302562 ; ISBN: 1450302564 ; DOI: 10.1145/1995966.1995970

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...