skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed user interfaces

Gallud, Jose ; Tesoriero, Ricardo ; Vanderdonckt, Jean ; Lozano, María ; Penichet, Victor ; Botella, Federico

CHI '11 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 07 May 2011, pp.2429-2432

ISBN: 9781450302685 ; ISBN: 1450302688 ; DOI: 10.1145/1979742.1979576

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...