skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enabling micro-entertainment in vehicles based on context information

Alt, Florian ; Kern, Dagmar ; Schulte, Fabian ; Pfleging, Bastian ; Shirazi, Alireza ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 2nd International Conference on automotive user interfaces and interactive vehicular applications, 11 November 2010, pp.117-124

ISBN: 9781450304375 ; ISBN: 1450304370 ; DOI: 10.1145/1969773.1969794

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...