skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Photo search in a personal photo diary by drawing face position with people tagging

Kim, Heung-Nam ; El Saddik, Abdulmotaleb ; Lee, Kee-Sung ; Lee, Yeon-Ho ; Jo, Geun-Sik

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.443-444

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943490

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...