skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visual techniques for traditional and multimedia layouts

Vanderdonckt, Jean ; Gillo, Xavier

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.95-104

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192334

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...