skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Requirements and design space for interactive public displays

Müller, Jörg ; Alt, Florian ; Michelis, Daniel ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 18th ACM international conference on multimedia, 25 October 2010, pp.1285-1294

ISBN: 9781605589336 ; ISBN: 1605589330 ; DOI: 10.1145/1873951.1874203

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...