skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Task-driven service discovery and selection

Kritikos, Kyriakos ; Paternò, Fabio

Proceedings of the International Conference on advanced visual interfaces, 26 May 2010, pp.89-92

ISBN: 9781450300766 ; ISBN: 1450300766 ; DOI: 10.1145/1842993.1843009

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...