skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Xplain: an editor for building self-explanatory user interfaces by model-driven engineering

García Frey, Alfonso ; Calvary, Gaëlle ; Dupuy-Chessa, Sophie

Proceedings of the 2nd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 19 June 2010, pp.41-46

ISBN: 9781450300834 ; ISBN: 1450300839 ; DOI: 10.1145/1822018.1822026

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...