skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design by physical composition for complex tangible user interfaces

Doering, Tanja ; Pfleging, Bastian ; Kray, Christian ; Schmidt, Albrecht

CHI '10 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 10 April 2010, pp.3541-3546

ISBN: 9781605589305 ; ISBN: 1605589306 ; DOI: 10.1145/1753846.1754015

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...