skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent understanding of handwritten geometry theorem proving

Jiang, Yingying ; Tian, Feng ; Wang, Hongan ; Zhang, Xiaolong ; Wang, Xugang ; Dai, Guozhong

Proceedings of the 15th international conference on intelligent user interfaces, 07 February 2010, pp.119-128

ISBN: 9781605585154 ; ISBN: 1605585157 ; DOI: 10.1145/1719970.1719988

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...