skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Model-based user interfaces: what are they and why should we care?

Sukaviriya, Noi ; Kovacevic, Srdjan ; Foley, James ; Myers, Brad ; Olsen, Jr, Dan ; Schneider-Hufschmidt, Matthias

Proceedings of the 7th annual ACM symposium on user interface software and technology, 02 November 1994, pp.133-135

ISBN: 0897916573 ; ISBN: 9780897916578 ; DOI: 10.1145/192426.192479

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...