skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge contribution in information system development teams: An empirical research from a social cognitive perspective

Chang, Kuo-Chung ; Yen, Hung-Wei ; Chiang, Chih-Ching ; Parolia, Neeraj

International Journal of Project Management, February 2013, Vol.31(2), pp.252-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7863 ; E-ISSN: 1873-4634 ; DOI: 10.1016/j.ijproman.2012.06.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...