skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using IMML and XICL components to develop multi-device web-based user interfaces

de Sousa, Lirisnei ; Leite, Jair

Proceedings of VII Brazilian symposium on human factors in computing systems, 19 November 2006, pp.138-147

ISBN: 1595934324 ; ISBN: 9781595934321 ; DOI: 10.1145/1298023.1298042

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...