skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Observation-based design methods for gestural user interfaces

Akers, David

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.1625-1628

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1240868

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...