skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Direct manipulation for comprehensible, predictable and controllable user interfaces

Shneiderman, Ben

Proceedings of the 2nd international conference on intelligent user interfaces, 06 January 1997, pp.33-39

ISBN: 0897918398 ; ISBN: 9780897918398 ; DOI: 10.1145/238218.238281

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...