skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tracking of deformable human hand in real time as continuous input for gesture-based interaction

Wang, Xiying ; Zhang, Xiwen ; Dai, Guozhong

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.235-242

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216338

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...