skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An advanced simulation tool-set for video transmission performance evaluation

Kao, Ku-Lan ; Ke, Chih-Heng ; Shieh, Ce-Kuen

Proceeding from the 2006 workshop on ns-2: the ip network simulator, 10 October 2006, pp.10-es [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1595935088 ; ISBN: 9781595935083 ; DOI: 10.1145/1190455.1190464

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...