skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intelligent User Interfaces for Information Analysis: A Cognitive Model

Schwarting, Irene S. ; Nelson, Rob A. ; Cowell, Andrew J.

Proceedings of the IUI-2006 Workshop on Intelligence User Interfaces for Intelligence Analysis, 2006

TRN: US200702%%393

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...