skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface façades: towards fully adaptable user interfaces

Stuerzlinger, Wolfgang ; Chapuis, Olivier ; Phillips, Dusty ; Roussel, Nicolas

Proceedings of the 19th annual ACM symposium on user interface software and technology, 15 October 2006, pp.309-318

ISBN: 1595933131 ; ISBN: 9781595933133 ; DOI: 10.1145/1166253.1166301

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...