skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lisp systems in the 1990s

Layer, D ; Richardson, Chris

Communications of the ACM, 01 September 1991, Vol.34(9), pp.48-57 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/114669.114674

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...