skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Les transitions visuelles différenciées: principes et applications

Schlienger, Céline ; Dragicevic, Pierre ; Ollagnon, Claire ; Chatty, Stéphane

Proceedings of the 18th Conference on l'interaction homme-machine, 18 April 2006, pp.59-66

ISBN: 1595933506 ; ISBN: 9781595933508 ; DOI: 10.1145/1132736.1132744

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...