skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social summarization of text feedback for online auctions and interactive presentation of the summary

Hijikata, Yoshinori ; Ohno, Hanako ; Kusumura, Yukitaka ; Nishida, Shogo

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.242-249

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111500

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...