skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A goal-oriented interface to consumer electronics using planning and commonsense reasoning

Lieberman, Henry ; Espinosa, José

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.226-233

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111497

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...